• Q&A
  • 회원가입
  • 로그인

[js] JS - play(), pause() 메서드 - 동영상 재생/멈춤. (= play메서드, pause메서드 = 플레이메서드, 포스메서드)

목차
  1. play(), pause() 예제 - 동영상 재생/멈춤
  2. play(), pause() 정의
  3. play(), pause() 구문

 

play(), pause() 예제 - 동영상 재생/멈춤

[방법1]

 

<button onclick="playHz()" type="button">Play Video</button>

<button onclick="pauseHz()" type="button">Pause Video</button><br> 


<video id="hz" width="320" height="176">

  <source src="https://vt.tumblr.com/tumblr_o600t8hzf51qcbnq0_480.mp4" type="video/mp4" type="video/mp4">

  HTML5 video 지원 않는 브라우저는 개나 줘보려.

</video>


<script> 

var hz = document.getElementById("hz"); 


function playHz() { 

  hz.play(); 


function pauseHz() { 

  hz.pause(); 

</script> 

 

결과보기


[방법2] ★

 

<button id="play" type="button">Play Video</button>

<button id="pause" type="button">Pause Video</button><br> 


<video id="hz" width="320" height="176">

  <source src="https://vt.tumblr.com/tumblr_o600t8hzf51qcbnq0_480.mp4" type="video/mp4">

  HTML5 video 지원 않는 브라우저는 개나 줘보려.

</video>


<script> 

var hz = document.getElementById("hz"),

 play = document.getElementById("play"),

 pause = document.getElementById("pause"); 

play.addEventListener('click', playVideo);

pause.addEventListener('click', pauseVideo);

    

function playVideo() { 

  hz.play(); 


function pauseVideo() { 

  hz.pause(); 

</script> 


결과보기

cf. jqeury 문법 https://homzzang.com/b/jquery-295

 

play(), pause() 정의

 

play() 메서드 : (video, audio) 재생.

pause() 메서드 : (video, audio) 멈추기 (= 일시정지).

 


 

※ IE9 이상, 주요 최신 브라우저 지원.

 

 

play(), pause() 구문

 

audio.play()

video.play()

 


[매개변수]

 

없음.

 


[반환값]

 

없음.

 


 

방문 감사합니다. (즐겨찾기 등록: Ctrl + D)

찾아주셔서 감사합니다. Since 2012