• Q&A
  • 회원가입
  • 로그인

[Array] JS - shift() 메서드 - 처음배열값제거 (= 첫배열값제거 = 시프트메서드)

shift() 예제

 

<button onclick="homzzang()">클릭</button>


<p id="demo"></p>


<script>

var code = ["HTML", "CSS", "JS", "Homzzang.com"];

document.getElementById("demo").innerHTML = code;


function homzzang() {

  code.shift();

  document.getElementById("demo").innerHTML = code;

}

</script>

 

결과보기

결과값: CSS,JS,Homzzang.com

IE5.5 이상 모든 브라우저 지원.


 

방문 감사합니다. (즐겨찾기 등록: Ctrl + D)

찾아주셔서 감사합니다. Since 2012