• Q&A
  • 회원가입
  • 로그인

[Traversing] JQ - 형제찾기 메서드 - siblings() , next() , nextAll() , nextUntil() , prev() , prevAll() , prevUntil() - 요소찾기 (=요소선택)


 

siblings() : 모든 형제자매 요소 찾기

siblings("검색필터링") :  검색필터링으로 걸러낸 형제자매 요소 찾기

 


 

next() : 바로 다음에 있는 형제 요소 찾기

nextAll() : 다음에 있는 모든 형제 요소 찾기

nextUntil() : 선택한 요소 사이에 있는 형제 요소 찾기

 


 

prev() : 바로 이전에 있는 형제 요소 찾기

prevAll() : 이전에 있는 모든 형제 요소 찾기 

prevUntil() : 선택한 요소 사이에 있는 형제 요소 찾기 

 

 

 

 

siblings() : 모든 형제자매 요소 찾기

 

<style>

.homzzang * { 

    display: block;

    border: 2px solid lightgrey;

    color: lightgrey;

    padding: 5px;

    margin: 15px;

}

</style>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){

    $("h2").siblings().css({"color": "red", "border": "2px solid red"}); // h2 요소의 형제자매 찾기

});

</script>


<div class="homzzang">

<div>div (부모)

  <p>p</p>

  <span>span</span>

  <h2>h2</h2>

  <h3>h3</h3>

  <p>p</p>

</div>  

</div>


결과 보기

 

 

siblings("검색필터링") :  검색필터링으로 걸러낸 형제자매 요소 찾기

 

<style>

.homzzang * { 

    display: block;

    border: 2px solid lightgrey;

    color: lightgrey;

    padding: 5px;

    margin: 15px;

}

</style>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){

    $("h2").siblings("p").css({"color": "red", "border": "2px solid red"}); // 형제자매 중 p 요소만

});

</script>


<div class="homzzang">

<div>div (부모)

  <p>p</p>

  <span>span</span>

  <h2>h2</h2>

  <h3>h3</h3>

  <p>p</p>

</div>  

</div>

 

결과 보기

 

 


next() : 바로 다음에 있는 형제 요소 찾기 

prev() : 바로 이전에 있는 형제 요소 찾기

 

<style>

.homzzang * { 

    display: block;

    border: 2px solid lightgrey;

    color: lightgrey;

    padding: 5px;

    margin: 15px;

}

</style>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){

    $("h2").next().css({"color": "red", "border": "2px solid red"}); // 바로 다음 형제자매 찾기

    $("h2").prev().css({"color": "blue", "border": "2px solid blue"}); // 바로 이전 형제자매 찾기

});

</script>


<div class="homzzang">

<div>div (parent)

  <p>p</p>

  <span>span</span>

  <h2>h2</h2>

  <h3>h3</h3>

  <p>p</p>

</div>  

</div>


결과 보기

 

 

nextAll() : 다음에 있는 모든 형제 요소 찾기

prevAll() : 이전에 있는 모든 형제 요소 찾기

 

<style>

.homzzang * { 

    display: block;

    border: 2px solid lightgrey;

    color: lightgrey;

    padding: 5px;

    margin: 15px;

}

</style>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){

    $("h2").nextAll().css({"color": "red", "border": "2px solid red"}); // 다음에 있는 모든 형제자매

    $("h2").prevAll().css({"color": "blue", "border": "2px solid blue"}); // 이전에 있는 모든 형제자매

});

</script>


<div class="homzzang">

<div>div (parent)

  <p>p</p>

  <span>span</span>

  <h2>h2</h2>

  <h3>h3</h3>

  <p>p</p>

</div>  

</div>


결과 보기

 

 

nextUntil() : 선택한 요소 사이에 있는 형제 요소 찾기

prevUntil() : 선택한 요소 사이에 있는 형제 요소 찾기


<style>

.homzzang * { 

    display: block;

    border: 2px solid lightgrey;

    color: lightgrey;

    padding: 5px;

    margin: 15px;

}

</style>

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

<script>

$(document).ready(function(){

    $("h2").nextUntil('h4').css({"color": "red", "border": "2px solid red"}); //h2 ~ h4 사이의 형제자매

    $("h2").prevUntil("h1").css({"color": "blue", "border": "2px solid blue"}); // h2 ~ h1 사이의 형제자매

});

</script>


<div class="homzzang">

<div>div (부모)

  <h1>h1</h1>

  <p>p</p>

  <span>span</span>

  <h2>h2</h2>

  <h3>h3</h3>

  <p>p</p>

  <h4>h4</h4>

</div>

</div>


결과 보기


오늘도 즐겁게 열심히 .....

찾아주셔서 감사합니다. Since 2012