• Q&A
  • 회원가입
  • 로그인

[autoset] Autoset (오토셋) - 대체 프로그램 (= APM 유틸 모음) ★

1,707  

오토셋 대체프로그램

 

Bitnami WAMP

https://bitnami.com/stack/wamp

 

Laragon 

https://laragon.org/ (다운로드)

https://sir.kr/so_phpframework/336 (설정변경) 

 

MAMP (Apache + MySQL + PHP)

https://www.mamp.info/en/

 

WAMPserver (Apache + MySQL + PHP)

http://www.wampserver.com/

 

XAMPP  (Apache + MariaDB + PHP + Perl)

https://www.apachefriends.org/index.html 

https://youtu.be/4LhUqRHO8L0 (설치법)

 

계속 업그레이드 중....

 

PS. 

저는 아직 오토셋 사용 중...ㅎ 

https://homzzang.com/b/free-1239


찾아주셔서 감사합니다. Since 2012